Skip to main content
 
DuurzaamheidNieuws
5 juli 2023

Tips over energie

Op woensdag 28 juni was de bijeenkomst over duurzaam ondernemen. Met vijf presentaties vanuit verschillende achtergronden zijn er veel tips & tricks gegeven over waar je zelf je voordeel kunt doen. Je kunt de hele presentatie hier downloaden als pdf-bestand. Jos van Asten namens het POM Jan-Willem Vogels namens de Rabobank Teun Wouters van Topgrass over “sporten op een energiebron”…
BereikbaarheidNieuws
4 juli 2023

Onderhoud N279

De provincie Noord-Brabant voert dit najaar onderhoudswerkzaamheden uit aan delen van de N279 tussen Veghel en Asten. Het betreft gebruikelijk onderhoud dat or de winter wordt uitgevoerd. Op twee delen van de N279 wordt het wegdek vervangen. Ook wordt de geleiderails vervangen of hersteld. Het gaat om de N279 tussen Keldonk en Boerdonk en een deel van de weg ten…
BereikbaarheidNieuws
13 juni 2023

Afsluiting Taylorbrug

Van 31 juli tot en met 28 augustus wordt de Taylorbrug in Veghel afgesloten voor alle verkeer. Uitgebreide informatie over omleidingsroutes tijdens de afsluiting zijn te vinden op de website van Rijkswaterstaat. Openbaar vervoer Voor het busvervoer komen er omleidingen voor de lijnen 157, 305 en 306. Dit in verband met het niet kunnen benutten van de bushaltes Corridor en…
BereikbaarheidNieuws
12 juni 2023

Fietsstimulering

Om oplossingen te bieden voor de verkeersdrukte in en rondom Meierijstad, zetten de gemeente en POM samen in op een aanpak via werkgevers. Werkgevers hebben de mogelijkheid om hun werknemers op verschillende fronten te stimuleren. Om bijvoorbeeld thuis te werken, om samen te reizen, om op andere tijden te reizen, om voor ander vervoer te kiezen. Het belangrijkste vinden we…
NieuwsOnderwijs en arbeidsmarkt
22 mei 2023

Dienstverleningsloket internationale werknemers

De gemeente Meierijstad gaat zich nadrukkelijker inzetten voor goede woon, werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers. De commissie Roemer geeft in haar adviesrapport “Geen tweederangs burgers”, aanbevelingen voor de verbetering van de woon-, werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers in Nederland. Eén daarvan is het aanbieden van een centrale loketfunctie waar de internationale werknemers terecht kunnen. Het Rijk heeft besloten…
EnergieNieuws
22 mei 2023

Lokaal collectief energienet

In een van de eerdere berichten over dit thema hebben we informatie gedeeld rondom de opzet van het Lokaal Collectief Energienet (LCE) voor de Veghelse bedrijventerreinen: de manier om door middel van samenwerking netcongestie tegen te gaan, voldoende (net)capaciteit beschikbaar te houden, fossielvrij te kunnen ondernemen en kosten te besparen. Deze aanpak gaan we eerst uitrollen op de Veghelse terreinen,…
BereikbaarheidNieuws
22 mei 2023

Bereikbaarheid en mobiliteit

Een van de speerpunten van POM en de gemeente is bereikbaarheid en mobiliteit. Onderstaand een update van enkele relevante onderwerpen: N279 Veghel-Asten: Er loopt een proces waarbinnen alle gemeenten grenzend aan de N279 Veghel-Asten en de provincie samen optrekken. Voor nu is een brede draagvlakaanpak, gericht op consensus de basis hiervan. Heikel punt is dat de provincie vooralsnog vasthoudt aan…
BedrijfshuisvestingNieuws
1 mei 2023

Bedrijfsgrond in Meierijstad

Een van de speerpunten van POM en de gemeente is om op korte termijn nieuwe bedrijfsgrond bestemd te krijgen voor uitgifte aan ondernemers, gevestigd in Meierijstad. De uitgifte van de laatste kavel op bedrijventerrein Foodpark in Veghel is recent uitgezet en na de zomervakantie zullen op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel nog enkele kavels worden uitgegeven. Voor de uitgifte van…
EnergieNieuws
6 april 2023

Op naar een lokaal collectief energienet

Eerder hebben we een onderzoek van Essent Infra en Kuijpers aangekondigd naar de mogelijkheden voor de realisatie van een eigen collectieve lokaal energie op de Veghelse bedrijventerreinen. Hiervoor is samenwerking tussen bedrijven noodzakelijk, zodat de totale capaciteit een energie, de verschillende gebruiksprofielen, flexibiliteit, opwek en afname, inzet van batterijen voor opslag van energie, etc. leidt tot een optimale verdeling van…
Nieuws
21 maart 2023

Stand van zaken vergunningverlening gemeente

Eind 2021 kondigde de gemeente aan tijdelijk maar heel beperkt verzoeken tot vooroverleg voor nieuwe vergunningen in behandeling te nemen als gevolg van het grote aantal aanvragen en de krappe arbeidsmarkt. Hoe staat het er nu voor? En wat betekent de recente aankondiging door de provincie Noord-Brabant dat er voorlopig geen vergunningen worden verleend voor projecten die zorgen voor extra…
Nieuws
20 maart 2023

Verkiezingen Provinciale Staten

Het kan niemand ontgaan zijn dat BBB (Boer Burger Beweging) als nieuwkomer de verkiezingen voor Provinciale Staten heeft gewonnen. In alle provincies zijn zij de grootste geworden, net als in veel van de Waterschappen overigens. Wat dit voor gevolgen gaat hebben voor ontwikkelingen in Brabant kunnen we nog niet zeggen, maar onderstaand wel wat meer informatie over de rol van…
Nieuws
28 februari 2023

Diverse subsidiemogelijkheden

Brabant Geeft Energie De subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’ wordt verlengd tot 1 november 2023. Daarmee kunnen projecten die de Brabantse energietransitie versnellen een provinciale subsidie ontvangen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie van maximaal € 25.000 per project moeten initiatieven innovatief, schaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn en moeten er meerdere partijen actief betrokken zijn. Reguliere verduurzamingsmaatregelen…
Nieuws
28 februari 2023

Ontwikkelingen op de energiemarkt

POM (en haar voorganger Vitaal Bedrijvig Veghel) faciliteert al ruim 15 jaar collectieve inkoop voor aangesloten ondernemers. Dit op verzoek van ondernemers. Het collectief bestaat uit grootverbruikers en kleinverbruikers. POM sluit namens de bedrijven een overeenkomst met een leverancier en vraagt daarvoor een beperkte bijdrage op jaarbasis. Voordelen voor aangesloten bedrijven: Collectief inkopen biedt de deelnemers een direct voordeel op…
Nieuws
28 februari 2023

Verkiezingen Provinciale Staten

Op 15 maart a.s. vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Ook deze verkiezingen zijn belangrijk voor ondernemers en inwoners. Het vestigingsklimaat staat onder druk, de bouw ondervindt problemen door de huidige stikstofimpasse en er is een tekort aan fysieke ruimte voor bedrijven. Dit zijn enkele voorbeelden uit de uitdagingen waar ondernemers tegenaan lopen en de provincie een stem…
Nieuws
28 februari 2023

Fossielvrij Meierijstad

Op weg naar een fossielvrij Meierijstad met duurzame bedrijventerreinen Vandaag overhandigden de gemeente Meierijstad en het georganiseerde bedrijfsleven de propositie “Fossielvrij Meierijstad” aan gedeputeerde Ronnes van provincie Noord-Brabant. Om aan te geven welke kansen een fossielvrije economie in Meierijstad biedt voor Noord-Brabant en te vragen samen hierin op te trekken voor een duurzaam, toekomstbestendig Brabant. Plan van Aanpak “Grote Oogst…
Nieuws
30 januari 2023

Taylorbrug Veghel afgesloten

In opdracht van Rijkswaterstaat verricht aannemer Dura Vermeer in juli en augustus werkzaamheden aan de Maxwell Taylorbrug. Deze ligt over de N279 en Zuid Willemsvaart in Veghel. De brug is hierdoor vier weken volledig afgesloten voor al het wegverkeer. Ook zullen er korte momenten met hinder zijn op de wegen naar de brug toe. De scheepvaart ondervindt ook hinder. Daarnaast…
BijeenkomstenNieuws
28 november 2022

Nieuwjaarsbijeenkomst 2023

Op 16 januari jongstleden vond de nieuwjaarsbijeenkomst van ondernemend Meierijstad plaats bij IBN. Een geslaagde bijeenkomst met ruim 300 aanwezigen, veel gesprekken en ontmoetingen, een inkijk in de producten en diensten die door IBN worden aangeboden, mooie woorden van Wilco Jansen (Ondernemend Meierijstad), Herman Molenaar (POM), Maarten Gielen (IBN) en burgemeester van Rooij en de uitreiking van de Penning van…
BereikbaarheidNieuws
8 november 2022

Nieuw proces N279 Veghel – Asten

Nieuw proces is opgestart Het proces om te komen tot nieuwe oplossingen voor verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van verkeer op de N279 Veghel-Asten en richting de om- en aanliggende kernen en gebieden is in gang gezet. Het in december 2021 door de Raad van State vernietigde voorstel is van tafel en het spel kan weer opnieuw beginnen. Ditmaal…