Skip to main content
BereikbaarheidNieuws
5 juni 2024

De fiets als alternatief

Hoe krijgen we in Meierijstad minstens duizend werknemers meer die in 2030 op de fiets naar het werk gaan? Met deze vraag, of beter gezegd het antwoord daarop houdt het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) zich intensief bezig. Om op dit vlak een oplossing te bieden voor de verkeersdrukte, zetten de gemeente en POM in op een aanpak via werkgevers. “Veel…
DuurzaamheidNieuws
15 mei 2024

Fossielvrij bedrijvig Meierijstad

Als we doorgaan zoals op de huidige manier, dan redden ‘we’ het niet. Het is een boodschap die ons allemaal aangaat als het op het gebruik van (fossiele) energie aankomt. Ook Platform Ondernemend Meierijstad (POM) onderkent dat er iets moet gebeuren en dat voor de bedrijven in Meierijstad energietransitie noodzaak is. “Het is voor veel bedrijven 5 over 12.” De…
BedrijfshuisvestingNieuws
24 april 2024

Ontwikkeling bedrijventerrein

Het gaat er echt van komen: Meierijstad staat aan de vooravond van uitbreiding van de industrieterreinen in de gemeente. De kans is groot dat op korte termijn – afhankelijk van de locatie - een start wordt gemaakt met de voorbereidingen voor de realisatie van nieuwe terreinen. “Alle neuzen staan dezelfde kant op, dat is belangrijk”, aldus Paul Hellings. Paul Hellings…
DuurzaamheidNieuws
23 april 2024

Verduurzaming de Dubbelen

Momenteel worden er ongeveer honderd nieuwe bomen en bijna anderhalve kilometer hagen aangeplant op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel. De klimaataanpak is onderdeel van het project “Grote Oogst Veghelse bedrijventerreinen” waarbinnen de gemeente, POM en de Rabobank – met een subsidie van de provincie – samenwerken aan verduurzaming van de bedrijventerreinen. Klimaatadaptatie speelt hierin een belangrijke rol. Meer schaduw, biodiversiteit,…
BereikbaarheidNieuws
12 maart 2024

Manifest voor N279

Op vrijdag 1 maart heeft POM het manifest voor de realisatie van een robuuste N279 tussen Veghel en Asten ondertekend.  Het manifest dringt aan op versnelde actie voor de verbreding van deze weg tussen Veghel en Asten. Nadruk ligt op samenwerking en dialoog tussen betrokken partijen, met als doel zo spoedig mogelijk een nieuw plan te ontwikkelen dat vóór 2030…
NieuwsOndernemerschap
12 maart 2024

Verslechtering ondernemingsklimaat

Driekwart ondernemers ziet ondernemingsklimaat verder verslechteren Volgens ondernemers is het ondernemingsklimaat in Nederland het afgelopen jaar op veel fronten verder verslechterd. Bijna de helft (44 procent) van de ondernemers vindt Nederland geen aantrekkelijk land om in te ondernemen en bijna twintig procent overweegt een vertrek uit ons land. Een jaar geleden lagen deze percentages op respectievelijk 28 en 13 procent.…
BedrijfshuisvestingNieuws
20 februari 2024

Groeiende behoefte bedrijventerreinen

Bedrijven hebben in 2023 fors minder ruimte in gebruik genomen op bedrijventerreinen. Na de recordjaren 2021 en 2022 is sprake van een afname van ongeveer veertig procent. Het gaat hierbij om zowel uitgiftes op nieuwe bedrijventerreinen (greenfields), herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen (brownfields) als opname in de bestaande vastgoedvoorraad, gemeten in omvang van alle transacties. Dit blijkt uit een recente publicatie…
AfvalNieuws
30 januari 2024

Gratis afvalinzameling

Gratis voor wie? Overweegt jouw onderneming om glas en PD (Plastic en Drankkartons) apart te gaan inzamelen? Of doen jullie dit al? Je kunt je nu aanmelden om het gratis op te laten halen! Alle organisaties met gescheiden verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval (bestaande uit consumentenverpakkingen), komen in aanmerking voor kosteloze gescheiden inzameling. Er zijn wel een aantal voorwaarden:…
NieuwsOnderwijs en arbeidsmarkt
30 januari 2024

Belang van arbeidsmigratie

Gezien onder meer de vergrijzing op de arbeidsmarkt zijn keuzes noodzakelijk om de aanhoudende druk op voorzieningen tegen te gaan. Dat vraagt bij de arbeidsmigratie die Nederland nodig heeft onder meer om betere regie, een lange termijnvisie op wat onze economie aan arbeidsmigratie nodig heeft, verantwoordelijkheid van werkgevers met betrekking tot begeleiding en huisvesting en stevige handhaving bij excessen. Een…
EnergieNieuws
7 november 2023

Oplossingen voor netcongestie

Collectief aan de slag Na de kickoff-bijeenkomst “verduurzaming Veghelse bedrijventerreinen” op 5 oktober 2023 zijn de eerste concrete stappen gezet om oplossingen te creëren voor netcongestie. Ondernemers op de Veghelse bedrijventerreinen gaan samen aan de slag om te komen tot een of meerdere Groeps Transport Overeenkomsten (GTO’s). Waarom collectief? De komende jaren komt er geen extra ruimte op het energienet.…
DuurzaamheidNieuws
5 juli 2023

Tips over energie

Op woensdag 28 juni was de bijeenkomst over duurzaam ondernemen. Met vijf presentaties vanuit verschillende achtergronden zijn er veel tips & tricks gegeven over waar je zelf je voordeel kunt doen. Je kunt de hele presentatie hier downloaden als pdf-bestand. Jos van Asten namens het POM Jan-Willem Vogels namens de Rabobank Teun Wouters van Topgrass over “sporten op een energiebron”…
BereikbaarheidNieuws
4 juli 2023

Onderhoud N279

De provincie Noord-Brabant voert dit najaar onderhoudswerkzaamheden uit aan delen van de N279 tussen Veghel en Asten. Het betreft gebruikelijk onderhoud dat or de winter wordt uitgevoerd. Op twee delen van de N279 wordt het wegdek vervangen. Ook wordt de geleiderails vervangen of hersteld. Het gaat om de N279 tussen Keldonk en Boerdonk en een deel van de weg ten…
BereikbaarheidNieuws
13 juni 2023

Afsluiting Taylorbrug

Van 31 juli tot en met 28 augustus wordt de Taylorbrug in Veghel afgesloten voor alle verkeer. Uitgebreide informatie over omleidingsroutes tijdens de afsluiting zijn te vinden op de website van Rijkswaterstaat. Openbaar vervoer Voor het busvervoer komen er omleidingen voor de lijnen 157, 305 en 306. Dit in verband met het niet kunnen benutten van de bushaltes Corridor en…
BereikbaarheidNieuws
12 juni 2023

Fietsstimulering

Om oplossingen te bieden voor de verkeersdrukte in en rondom Meierijstad, zetten de gemeente en POM samen in op een aanpak via werkgevers. Werkgevers hebben de mogelijkheid om hun werknemers op verschillende fronten te stimuleren. Om bijvoorbeeld thuis te werken, om samen te reizen, om op andere tijden te reizen, om voor ander vervoer te kiezen. Het belangrijkste vinden we…
NieuwsOnderwijs en arbeidsmarkt
22 mei 2023

Dienstverleningsloket internationale werknemers

De gemeente Meierijstad gaat zich nadrukkelijker inzetten voor goede woon, werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers. De commissie Roemer geeft in haar adviesrapport “Geen tweederangs burgers”, aanbevelingen voor de verbetering van de woon-, werk- en leefomstandigheden van internationale medewerkers in Nederland. Eén daarvan is het aanbieden van een centrale loketfunctie waar de internationale werknemers terecht kunnen. Het Rijk heeft besloten…
EnergieNieuws
22 mei 2023

Lokaal collectief energienet

In een van de eerdere berichten over dit thema hebben we informatie gedeeld rondom de opzet van het Lokaal Collectief Energienet (LCE) voor de Veghelse bedrijventerreinen: de manier om door middel van samenwerking netcongestie tegen te gaan, voldoende (net)capaciteit beschikbaar te houden, fossielvrij te kunnen ondernemen en kosten te besparen. Deze aanpak gaan we eerst uitrollen op de Veghelse terreinen,…
BereikbaarheidNieuws
22 mei 2023

Bereikbaarheid en mobiliteit

Een van de speerpunten van POM en de gemeente is bereikbaarheid en mobiliteit. Onderstaand een update van enkele relevante onderwerpen: N279 Veghel-Asten: Er loopt een proces waarbinnen alle gemeenten grenzend aan de N279 Veghel-Asten en de provincie samen optrekken. Voor nu is een brede draagvlakaanpak, gericht op consensus de basis hiervan. Heikel punt is dat de provincie vooralsnog vasthoudt aan…
BedrijfshuisvestingNieuws
1 mei 2023

Bedrijfsgrond in Meierijstad

Een van de speerpunten van POM en de gemeente is om op korte termijn nieuwe bedrijfsgrond bestemd te krijgen voor uitgifte aan ondernemers, gevestigd in Meierijstad. De uitgifte van de laatste kavel op bedrijventerrein Foodpark in Veghel is recent uitgezet en na de zomervakantie zullen op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel nog enkele kavels worden uitgegeven. Voor de uitgifte van…