Skip to main content
Visie

Van 2022 naar 2023

By 22 december 2022No Comments
 

Van 2022 naar 2023

Aanleiding

Het is eind december 2022, een periode om kort terug te blikken op het afgelopen jaar en om vooruit te kijken naar 2023. Een jaar waarin we samen met de gemeente echt invulling willen geven aan papieren ambities, plannen en beleidsuitgangspunten.

2022

2022 was voor velen persoonlijk, maar zeker ook voor ondernemers opnieuw een bijzonder jaar: we startten midden in een nieuwe lockdown als gevolg van Corona. Net bekomen van de lockdown valt Poetin Oekraïne binnen. Twee ontwikkelingen met forse gevolgen voor ondernemers: stijging van energiekosten en stijging van kosten in algemene zin, problemen met leveringen en levertijden van goederen en veel onzekerheid. Dit bovenop de uitdagingen die zich in Nederland – en zeker ook in Meierijstad – toch al voordeden, zoals schaarse grond voor nieuwvestiging of uitbreiding van bedrijvigheid, geen woonruimte voor (internationale werknemers), lange processen en procedures met een onzekere uitkomst, stikstofproblematiek, personeelstekort, netcongestie en files op de wegen.

Ondanks al deze uitdagingen hebben we vanuit POM – voor en met ondernemers – toch stappen kunnen zetten. Zo hebben we meer startende bedrijven geholpen dan ooit, hebben de gevluchte Oekraïners snel werk gevonden, is de uitgifte van nieuwe bedrijfsgrond weer dichterbij gekomen, is eindelijk groen licht gekomen voor de realisatie van windmolens en is de handschoen opgepakt om zelf invulling te geven aan duurzame energievoorziening voor ondernemers op het gebied van waterstof, warmte, duurzame opwek en de realisatie van eigen lokale energienetten.

Daarnaast hebben we een actieve rol ingenomen richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, hebben we input geleverd voor het Collegewerkprogramma, hebben we onze achterban en de politiek geïnformeerd over onze visie en hebben we de toekomst van Meierijstad geschetst tijdens de Dag van Verbeelding. En we hebben heel veel koffie gedronken; met ambtenaren, wethouders, raadsleden, ondernemers, vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden, gedeputeerden, etc. Allemaal met als doel “het beste voor Meierijstad”. Dat heeft onder andere geleid tot heel veel inzichten en goede gesprekken waar we in 2023 een vervolg aan willen geven.

2023: het jaar van confetti

In 2023 willen we vooral meer lintjes doorknippen, projecten realiseren, problemen oplossen en kansen pakken. Maak van de papieren beleidsnotities en ambities confetti die we kunnen gebruiken bij de realisatie van initiatieven die goed zijn voor inwoners en het bedrijfsleven, die goed zijn voor Meierijstad.

Samen met de gemeenteraad en andere belanghebbenden willen we het komende jaar o.a. het volgende realiseren:

  • Ontwikkeling van een gemeentebrede en breed gedragen visie over de ontwikkelkoers voor Meierijstad richting 2040 en de ruimtelijke vertaling hiervan in de omgevingsvisie Meierijstad. Deze visies geven de ontwikkelkoers aan voor Meierijstad. Alle toekomstige keuzes, beleidsuitgangspunten en besluiten moeten in lijn liggen met deze oppervisie. Dit is de lijn waarlangs we gaan realiseren
  • Daadwerkelijk invulling geven aan de energietransitie door middel van verdere energiebesparing, veel meer duurzame opwek, stappen vooruit zetten in de waterstofeconomie Meierijstad, duurzame mobiliteit, collectieve laadinfrastructuur en de realisatie van lokale collectieve energienetten op bedrijventerreinen
  • Realisatie van oplossingen voor de bereikbaarheidsuitdagingen op het gebied van mobiliteit, infrastructuur, openbaar vervoer en verkeersveiligheid
  • Bestemmingsplannen op orde en uitgiftecriteria zijn opgesteld om bedrijfsgrond in/ nabij de kernen Erp, Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel voor de uitbreiding en ontwikkeling van lokale bedrijvigheid uit te geven
  • Realisatie van huisvesting voor (toekomstige) werknemers zoals arbeidsmigranten, expats en jonge talenten. Maar ook voor statushouders en vluchtelingen
Van wantrouwen naar vertrouwen

Om zover te komen, zijn een tweetal uitgangspunten van groot belang, namelijk vertrouwen en echte samenwerking. Door uit te gaan van vertrouwen hoeven we niet allerlei regels en controlemechanismen op te stellen die veel tijd en geld kosten en uiteindelijk toch niet kunnen voorkomen dat er ook soms dingen niet goed gaan of mensen – al dan niet bewust – verkeerde keuzes maken.

Echte samenwerking: het beste voor Meierijstad

Met echte samenwerking doelen we op gedeelde verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid bij een andere belangengroep neerleggen. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) heeft een wetsvoorstel ingediend dat burgers of groepen ondernemers de optie geeft taken over te nemen van de gemeente, het zogenaamde “Uitdaagrecht”.  Als inwoners of ondernemers bijvoorbeeld een beter plan hebben om een zwembad te beheren of een bedrijventerrein te onderhouden, dan mogen ze het werk van de gemeente op zich nemen. Hier bestaan al voorbeelden van lokaal. De Minister wil duidelijker maken dat zulke opties bestaan door deze in een wet op te nemen. Dergelijke initiatieven verhogen de betrokkenheid van inwoners en ondernemers, maar ontlasten ook de ambtelijke organisatie. Het doel is om samen het beste voor Meierijstad te bereiken.

In gesprek

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Wij gaan graag het gesprek aan. We staan tenslotte samen voor de opgave van brede welvaart  en om een aantrekkelijke gemeente te blijven om in te werken, wonen, leren en leven. Neem voor een reactie, vraag of opmerking contact op met Jos van Asten via info@pom.nl.

Jos van Asten