Skip to main content
Visie

Standpunten POM 2022

By 14 oktober 2021No Comments
 

Samen op weg naar een brede welvaart

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In 2035 zal onze gemeente behoorlijk gegroeid zijn op het gebied van inwoneraantal, aantal arbeidsplaatsen en de hoeveelheid woningen. Groei is in onze visie niet het doel, maar een resultaat. Een resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van CO2-reductie, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven.

Kwalitatief goede bedrijfshuisvesting en voldoende ruimte voor de ontwikkeling van bedrijven is in onze visie een belangrijk onderdeel van een gemeente waar het goed werken, wonen en leven is voor alle inwoners, ondernemers en werknemers. Een gemeente waar welzijn en welvaart prioriteit hebben.

Wat willen we: onze ambitie

Ondernemers in Meierijstad willen een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de gemeente Meierijstad. Net als alle inwoners en politieke partijen willen ook wij dat alles goed voor iedereen wordt geregeld, alle voorzieningen voor jong en oud in alle kernen kunnen worden behouden, er voldoende betaalbare woonruimte is, de werkloosheid minimaal is, iedereen in een veilige omgeving woont en dat ontwikkelingen mogelijk zijn zonder dat anderen er last van hebben. Helaas leven we niet in die ideale wereld en zelfs niet in die ideale gemeente. De sleutel voor succes zal vooral liggen in de kaders die worden gesteld, de integrale afwegingen die gemaakt worden, toekomstige keuzes en hoe / met wie die keuzes tot stand komen.

Samen optrekken met het lokaal gewortelde bedrijfsleven is noodzakelijk. Familiebedrijven en andere lokale ondernemers zijn niet alleen economisch, maar ook sociaalmaatschappelijk betrokken bij de ontwikkeling van Meierijstad, het verenigingsleven, de omgeving, voorzieningen en de gemeenschap in algemene zin. Ondernemers zijn de (financiële) dragers van veel activiteiten op sportief en cultureel gebied, zorgen ervoor dat mensen met een achterstand toch kunnen meedoen in onze maatschappij en op het gebied van duurzaamheid loopt het bedrijfsleven voorop. Politiek, ondernemers en inwoners moeten samen optrekken voor een brede welvaart.

In onze ogen heeft Meierijstad in 2035 een toonaangevende economische positie in Noordoost-Brabant. Dat zorgt o.a. ook voor veel werkgelegenheid, leefbare kernen, nieuwe inwoners, behoud van en nieuwe voorzieningen en een bloeiend verenigingsleven. Indien Meierijstad ervoor kiest om de sterke economische positie in Meierijstad richting 2035 tenminste te houden en waar mogelijk uit te breiden, kan gegarandeerd worden dat we ook in 2035 nog steeds in een bloeiende gemeente wonen waar welvaart en welzijn hand in hand gaan en het voor iedereen goed werken, wonen en leven is. Daarvoor moeten we ons richten op – en gedragen naar – een gemeente met 100.000 inwoners en is de komende jaren tenminste 100 ha extra bedrijfsgrond nodig voor duurzame groei en behoud van het lokaal gewortelde bedrijfsleven.

Wat willen we: onze standpunten
Waarom willen we dit: brede welvaart

Samen werken aan een gemeente met brede welvaart: een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische ontwikkeling om die brede welvaart mogelijk te maken. Als bedrijfsleven nemen wij daarin ook nog meer verantwoordelijkheid en spelen we een actieve rol in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In 2035 zal de gemeente behoorlijk meer inwoners, arbeidsplaatsen en woningen hebben dan op dit moment.

Duurzame groei is niet het doel, maar het resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, een goed vestigingsklimaat, de energietransitie oppakken als kans, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Zonder werkgelegenheid, ontstaat leegstand, trekken mensen weg uit de gemeente, kunnen voorzieningen niet in stand worden gehouden, komt het verenigingsleven onder druk te staan, etc. Maar met de juiste ingrediënten, ambitie en bundeling van krachten laten we zien dat we ook in 2035 nog steeds in een bloeiende gemeente wonen waar welvaart en welzijn hand in hand gaan en het voor iedereen goed werken, wonen en leven is. Meierijstad bouwt haar sterke economische positie uit, met oog voor de omgeving en verbetering van de brede welvaart voor alle inwoners.

We sluiten met bovenstaande ook 1-op-1 aan bij het manifest vestigingsklimaat dat o.a. door VNONCW en de gemeente Meierijstad is ondertekend en is toegezonden aan de informateur voor het nieuwe kabinet: “Echte brede welvaart vraagt om een goed landelijk én regionaal vestigingsklimaat. Ons land staat voor de uitdaging om een hogere brede welvaart te bereiken. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is het structureel versterken van ons verdienvermogen. Alleen zo kunnen we alle wensen betalen, zorgen voor werk en Nederland aantrekkelijk en leefbaar houden.”

Hoe gaan we dit SAMEN realiseren?

De rol van de overheid:

 • Faciliteer in plaats van initieer en luister naar de wensen en behoeften vanuit de gemeenschap. De overheid als “mogelijkmaker”.
 • Realiseer:
  • Schets een duidelijk beeld voor de duurzame ontwikkeling van Meierijstad richting 2035
  • Bepaal kaders en uitgangspunten voor nieuwe ontwikkelingen en investeringen. Deze moeten altijd bijdragen aan Meierijstad 2035
  • Maak geen plannen of visies zonder realistisch budget en planning
  • Monitor acties en activiteiten: liggen we op koers? Moeten we bijsturen of extra investeren en snelheid maken?
  • Voorkom / verkort procedures

Het kan WEL in Meierijstad

 • Door ambitie te tonen, vernieuwing te omarmen en voorop te lopen: stilstand is achteruitgang
 • Door kansen & uitdagingen integraal te benaderen
 • Door duidelijke kaders te stellen voor besluitvorming en keuzes te maken
 • Door gebruik te maken van de kennis en kracht van het gevestigde bedrijfsleven:
  • Uniek in omvang, aard, samenwerking, ondernemerschap en kracht
  • Nog unieker in lokale betrokkenheid en zeggenschap multinationals, veelal familiebedrijven die ook sociaalmaatschappelijk veel investeren in de omgeving
  • Meierijstad is de economische hotspot van Noordoost-Brabant
  • Door gebruik te maken van de beschikbare ruimte: Meierijstad is een van de grootste gemeentes van Brabant
  • Niet alleen te denken, maar vooral ook te doen
Suggesties

Enkele suggesties om het verschil te maken:

 • Stel een raadsbrede visie met ambitie op met de gemeenschap meteen na de verkiezingen (of nog voorafgaand). Deze visie Meierijstad 2035 is de leidraad voor alle ontwikkelingen en investeringen de komende jaren
 • Creëer financiële ruimte om vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied te slopen (en agrariërs hiervoor te compenseren) door – als DE gemeente met de meeste m2 te slopen agrarische gebouwen in Brabant – met de provincie in gesprek te gaan over een groot aantal extra bouwtitels
 • Realiseer een compleet nieuwe en intensief bebouwde duurzame woonwijk van omvang (2.000 – 4.000 woningen) waar duurzaamheid, Openbaar Vervoer, andere vormen van mobiliteit, hubs, pakketdiensten, digitale connectie, etc. meteen goed geregeld zijn naar de maatstaven van 2035. Een woonwijk waar talenten en jonge gezinnen willen wonen en die Meierijstad ook echt op de kaart zet. De bouwtitels vanuit de sloop van agrarische gebouwen kunnen hiervoor ook deels worden ingezet, zodat je echt iets nieuws en toekomstbestendigs gaat creëren vanuit iets wat dat voortkomt uit het verleden
 • Omarm internationale kenniswerkers / arbeidsmigranten als nieuwe inwoners die kansen bieden en deuren openen in plaats van hen te zien als een bedreiging. De maatschappij wordt steeds internationaler
 • Betrek de grote (familie)bedrijven en lokaal gewortelde bedrijven om de toekomstige koers mede te bepalen. Zij spelen zowel economisch als sociaalmaatschappelijk een enorm grote rol in de gemeenschap
In gesprek

Graag gaan we vanuit POM in gesprek met de politiek over onze visie op duurzaamheid en over de manier waarop we in Meierijstad de gestelde doelen kunnen behalen. Wil je een reactie geven op onze visie? Mail deze dan naar Jos van Asten op info@pom.nl.