Skip to main content
Visie

Verkiezingen 2022

By 13 april 2021april 29th, 2021No Comments
 

Gemeenteraadsverkiezingen Meierijstad 2022

Aanleiding

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vanuit het platform Ondernemend Meierijstad (POM) willen wij graag de kennis en input van de 900 aangesloten ondernemers met 27.000 werknemers binnen de gemeentegrenzen meegeven aan de lokale politieke partijen, zodat de gezamenlijke belangen terug kunnen komen in de verkiezingsprogramma’s en ook na de gemeenteraadsverkiezingen politiek en bedrijfsleven samen op blijven trekken.

Brede welvaart

Samen werken aan een gemeente met brede welvaart: een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische ontwikkeling om die brede welvaart mogelijk te maken. Als bedrijfsleven nemen wij daarin ook nog meer verantwoordelijkheid en spelen we een actieve rol in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In 2035 zal de gemeente behoorlijk meer inwoners, arbeidsplaatsen en woningen hebben dan op dit moment. Groei is niet het doel, maar het resultaat van ambitie, ontwikkeling, ruimte voor ondernemerschap, innovatie, een goed vestigingsklimaat, de energietransitie oppakken als kans, een integrale afweging van ruimtegebruik, participatie, goede bereikbaarheid en de juiste afstemming tussen werken, wonen en leven. Zonder werkgelegenheid, ontstaat leegstand, trekken mensen weg uit de gemeente, kunnen voorzieningen niet in stand worden gehouden, komt het verenigingsleven onder druk te staan, etc. Maar met de juiste ingrediënten, ambitie en bundeling van krachten laten we zien dat we ook in 2035 nog steeds in een bloeiende gemeente wonen waar welvaart en welzijn hand in hand gaan en het voor iedereen goed werken, wonen en leven is. Meierijstad bouwt haar sterke economische positie uit, met oog voor de omgeving en verbetering van de brede welvaart voor alle inwoners.

Ambitie

Ondernemers in Meierijstad willen een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de gemeente Meierijstad. Net als alle inwoners en politieke partijen willen ook wij dat alles zo goed mogelijk voor iedereen wordt geregeld, alle voorzieningen voor jong en oud in alle kernen kunnen worden behouden, er voldoende woonruimte is, de werkloosheid minimaal is, iedereen in een veilige omgeving woont en dat ontwikkelingen mogelijk zijn zonder dat anderen er last van hebben. Helaas leven we niet in die ideale wereld en zelfs niet in die ideale gemeente. De sleutel voor succes zal vooral liggen in de kaders die worden gesteld, de integrale afwegingen die gemaakt worden, toekomstige keuzes en hoe / met wie die keuzes tot stand komen.

In onze ogen heeft Meierijstad in 2035 een toonaangevende economische positie in Noordoost-Brabant. Dat zorgt o.a. ook voor veel werkgelegenheid, leefbare kernen, voorzieningen en een bloeiend verenigingsleven. Indien Meierijstad ervoor kiest om de sterke economische positie in Meierijstad richting 2035 tenminste te houden en waar mogelijk uit te breiden, kan gegarandeerd worden dat we ook in 2035 nog steeds in een bloeiende gemeente wonen waar welvaart en welzijn hand in hand gaan en het voor iedereen goed werken, wonen en leven is.

Speerpunten

Wij richten ons op speerpunten, zoals wij die ook voor POM gedefinieerd hebben.

  • Ondernemerschap: startende bedrijven begeleiden naar volwaardige ondernemers, doorgroei van reeds gevestigde ondernemers, voldoende schuifruimte voor nieuwvestiging en/of bedrijfsverplaatsing, zowel op bedrijventerreinen, in kernen als in leegstaande agrarische bebouwing. We willen de lokale economie versterken
  • Duurzaamheid: naast energiebesparing en duurzame opwek van energie richten we ons op waterstof als energiedrager van de toekomst met toepassingen in bedrijfsprocessen, als brandstof voor vervoersmiddelen en voor verwarming van gebouwen
  • Bedrijfshuisvesting: om o.a. nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid en de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te bereiken, moet ook voldoende ruimte worden geboden voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid, uiteraard met oog voor de omgeving
  • Arbeidsmarkt: we werken goed samen met onderwijsinstellingen en iedereen die kan en wil werken zou in principe aan het werk moeten kunnen zijn in de gemeente Meierijstad. Ook zet iedereen zich op de een of andere manier in voor de gemeenschap. We proberen het aantal uitkeringen te minimaliseren door alle inwoners te laten meedoen en – betaald of onbetaald – een bijdrage aan de gemeenschap te leveren. Ook arbeidsmigranten maken een wezenlijk deel uit van de samenleving. De verwachting is dat het aantal arbeidsmigranten dat zich hier (semi-)permanent wil vestigen de komende jaren alleen maar zal toenemen. Deze mensen moeten we ook een goede plek geven in onze gemeenschap
  • Bereikbaarheid en mobiliteit: om goed, snel en duurzaam van A naar B te komen is doorstroming van groot belang. Dat kan met de auto, (elektrische) fiets, het Openbaar Vervoer of op andere wijzes. Belangrijk is dat verschillende alternatieven voorhanden zijn. Ook de combinatie van verschillende vormen van mobiliteit met goed bereikbare ‘hubs’ waar parkeren, Openbaar Vervoer, deelfietsen, horecavoorzieningen, stedelijke ontwikkeling, pick-up points en andere voorzieningen gerealiseerd worden. Deze hubs liggen dus altijd in (de buurt van) woonwijken en/of bedrijventerreinen
  • Maatschappij: Stimulering van de woningbouw, behoud van jongeren, zorg voor ouderen in de omgeving, een sterk verenigingsleven en behoud van voorzieningen, zoals onderwijs en een gemeenschapshuis in alle kernen, mits de kwaliteit geborgd kan worden, er draagvlak is vanuit de lokale bevolking en het betaalbaar blijft. Daarvoor zullen woningbouwmogelijkheden in alle kernen gerealiseerd moeten worden en zal voldoende werkgelegenheid geborgd moeten worden
  • Integrale visie op invulling en gebruik van de ruimte: Met ruim 18.400 ha behoort Meierijstad in oppervlakte tot de grootste gemeenten in Noord-Brabant. Desalniettemin moet zorgvuldig omgegaan worden met de beschikbare ruimte. Veel verschillende doelgroepen en ontwikkelingen willen aanspraak maken op de aanwezige ruimte. Gezamenlijk zullen inwoners en ondernemers tot integrale belangenafwegingen moeten komen voor invulling van de ruimte in de gemeente Meierijstad. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de beschikbare ruimte, zijn uitbreidingsruimte bedrijventerreinen, ontwikkelingen in de agrarische sector, de energietransitie, woningbouwbehoefte, huisvesting van arbeidsmigranten, natuur, recreatiemogelijkheden en bereikbaarheid. Om tot oplossingen te komen zullen integrale afwegingen en keuzes moeten worden gemaakt, rekening houdende met de kaders van wet- en regelgeving
  • Gemeentelijke dienstverlening en financiën: Primair is de gemeente een faciliterend bedrijf. De gemeente is daarmee afhankelijk van andere partijen om beleidsdoelen te vormen, verfijnen en te verwezenlijken. Initiatieven zullen dan ook in eerste instantie moeten komen van inwoners, het bedrijfsleven en/of instellingen. De gemeente stelt kaders en als de plannen binnen de reikwijdte van de vastgestelde kaders liggen, dan kan daarop doorgepakt worden. De te stellen kaders zullen in elk geval rekening moeten houden met participatie, financiën, samenwerking met andere gemeenten en duidelijke voorwaarden voor besluitvorming
De rol van het bedrijfsleven

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 16 maart 2022. Vanuit POM richten we ons op een gemeente met brede welvaart: een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische ontwikkeling om die brede welvaart mogelijk te maken. Als bedrijfsleven nemen wij daarin ook nog meer verantwoordelijkheid en spelen we een actieve rol in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Politieke partijen mogen ons hierop aanspreken en wij hopen samen met de politieke partijen een breed gedragen visie voor Meierijstad te kunnen realiseren.