Skip to main content
BereikbaarheidVisie

Mobiliteitsvisie

By 26 januari 2022februari 18th, 2022No Comments
 

Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad

Aanleiding

Wij hebben kennis genomen van de “Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad”. In algemene zin willen wij onze waardering uitspreken voor de visie en de totstandkoming hiervan waarin een groot aantal partijen zijn betrokken. Bereikbaarheid, mobiliteit, doorstroming en veiligheid is van belang voor alle inwoners en ondernemers in de gemeente Meierijstad. Namens 900 aangesloten werkgevers in de gemeente Meierijstad is het Platform Ondernemend Meierijstad nadrukkelijk betrokken geweest bij de verschillende sessies ter voorbereiding op de mobiliteitsvisie.

Zienswijze

In de basis bevat de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad een uitgebreid maatregelenpakket voor de lange termijn bereikbaarheid, mobiliteit en veiligheid voor inwoners, werknemers, werkgevers en overige verkeersdeelnemers in de gemeente Meierijstad. Namens onze achterban geven wij hierbij onze zienswijze op de duurzame mobiliteitsvisie. Onze input heeft als doel om inhoudelijk bij te sturen, de visie aan te scherpen en te focussen op oplossend vermogen en realisatie voor een zo goed mogelijk resultaat voor Meierijstad. De zienswijze bestaat uit verschillende elementen.

Inhoud
 • De visie is het vertrekpunt om te komen tot realisatie. De visie moet dan ook gekoppeld worden aan een uitvoeringsagenda waarin essentiële elementen uit de visie met voorrang, focus en een duidelijke planning worden opgepakt. Essentiele onderdelen zijn o.a. de parallelstructuur aan de A50, verbreding van de A50 en een extra ontsluiting De Dubbelen. Aan elk onderdeel zal dan ook een planning, stappenplan en budget gekoppeld moeten worden en tegelijkertijd moet de samenhang worden bewaakt.
 • Voortgeborduurd wordt op door de provincie ingegeven nieuwe ontwikkelingen als BRT (Bus Rapid Transit) en mobiliteitshubs en een fijnmazige mobiliteitsstructuur (MaaS), terwijl de werking, afhankelijkheden en het oplossend vermogen hiervan – zeker ook in de Meierijstadse periferie – nog veel vragen oproepen. Bij deze het verzoek om op zo kort mogelijke termijn objectief onderzoek te laten uitvoeren naar een realistisch gezien oplossend vermogen van BRT, mobiliteitshubs en een fijnmazige mobiliteitsstructuur, specifiek voor Meierijstad. Als dergelijke initiatieven niet of onvoldoende bijdragen, stellen wij voor om in te zetten op alternatieven.
 • In de mobiliteitsvisie zijn geen specifieke maatregelen opgenomen ten behoeve van vrachtverkeer / bedrijfsmatig verkeer / logistiek en met betrekking tot gebruik van het water. Beide elementen hebben echter grote invloed op de verkeersstromen in en rondom Meierijstad. Specifieke aandacht hiervoor lijkt ons dan ook gepast.
 • Op basis van de plannen, maatregelen en de begroting voortkomende uit de visie is er heel veel werk te verzetten vanaf 2022 (onderzoek, plannen maken, procedures, infrastructurele maatregelen, …). Is daarmee rekening gehouden in bijvoorbeeld de ambtelijke capaciteit?
 • Is in de visie en de doorrekening van cijfers rekening gehouden met de gevolgen van de invoering van vrachtwagenheffing, die per 2027 wordt ingevoerd?
 • Landbouwverkeer: Goed dat het landbouwverkeer expliciet benoemd is, met eigen kenmerken, knelpunten en behoeften. We hebben echter nog wel enkele opmerkingen hierover:
  • In paragraaf 7.5 is een kaart opgenomen met daarin de ‘huidige routes die gebruikt worden’. Dit betreffen echter enkel de verbindingsroutes voor landbouwverkeer, niet de perceelontsluitingswegen. Ter voorkoming van onduidelijkheid stellen wij voor om onder 7.5 en in de legenda van de kaart te spreken over ‘huidige verbindingsroutes die gebruikt worden’ die onderverdeeld zijn in ‘hoofdverbindingsroutes landbouwverkeer (roze wegen)’ en ‘verbindingsroutes landbouwverkeer (oranje wegen)’
  • Op de kaart met landbouwroutes ontbreekt een schakel in een hoofdverbindingsroute en ontbreken meerdere belangrijke verbindingsroutes. Deze zijn weergegeven in bijlage 1 bij deze zienswijze. Het verzoek is om op basis hiervan de betreffende kaart in de mobiliteitsvisie aan te vullen
  • In paragraaf 7.5 wordt gesproken over nader onderzoek en ontbreken vooralsnog concrete oplossingen voor knelpunten. Het gaat echter niet enkel om het oplossen van knelpunten, maar ook om het behouden van de doorstroming van landbouwverkeer op de landbouwverbindingsroutes (en het voorkomen van ongewenste verschuiving) in geval van ingrepen in of wijziging van het wegenplan. Dit belang dient als zodanig onderdeel te zijn van de visie.
Maak keuzes
 • De basis:
  • Zoek aansluiting bij de bereikbaarheidspropositie Meierijstad die gezamenlijk door de gemeente en het bedrijfsleven in 2019 is opgesteld en aangeboden is aan de provincie (zie de pdf Propositie Bereikbaarheid Meierijstad).
  • Trek samen op met de provincie (de in het bestuursakkoord opgenomen “mobiliteitsdeal Meierijstad” en het traject “A50 Eindhoven – Nijmegen” en maak vaart om tot concrete invulling te komen van de “mobiliteitsdeal Meierijstad”.
 • Infrastructuur: Zet in op een robuuste ontsluiting van Veghel met de A50 en N279 als bovenlokale wegenstructuur en extra mogelijkheden voor lokaal verkeer op en rondom de bedrijventerreinen. Onderstaande maatregelen moeten dan ook gezien worden als een integraal en robuust pakket van infrastructurele maatregelen:
  • Opwaardering van de N279 Veghel-Asten (conform mobiliteitsvisie) met op termijn een uitbreiding naar compleet 2*2 rijbanen.
  • Opwaardering van de A50 tussen Eindhoven en Paalgraven naar 2*3 rijbanen. In de mobiliteitsvisie staat “een capaciteitsuitbreiding met 2*3 rijstroken tussen aansluiting 11 en Uden”, wij gaan ervan uit dat dit niet correct is weergegeven en hier de totale A50 tussen en Eindhoven en Paalgraven wordt bedoeld).
  • Realisatie van de ontsluitingsweg Keldonk – Doornhoek / bedrijventerreinen Veghel-West.
  • Realisatie van de parallelstructuur aan de A50 tussen afrit 11 en afrit 10 van de A50 waarbij doorstroming van lokaal verkeer het belangrijkste doel moet zijn.
  • Aansluiting van de parallelstructuur aan de A50 (duurzame mobiliteitsvisie) op de N279 (bij Agrifirm) inclusief een extra ontsluiting van bedrijventerrein De Dubbelen. Hierbij moet rekening worden gehouden met landbouwverkeer / langzaam verkeer. De aansluiting van de parallelstructuur (en dus de extra ontsluiting van De Dubbelen) op de N279 is essentieel. Dat is ook de enige manier om logisch aan te (blijven) sluiten bij de bereikbaarheidspropositie die in 2019 vol trots door gemeente en POM samen is overhandigd aan de provinciale politiek en in het bijzonder aan gedeputeerde Van der Maat (bijlage 2 bij de zienswijze)
 • Mobiliteit:
  • Door middel van draagvlak, capaciteit, lange adem, stimuleringsregelingen, beschikbare ondersteuning en kennis moet meerjarig worden geïnvesteerd in anders reizen: andere reistijden, andere vervoersmiddelen dan de auto en samen reizen. Collectief / openbaar vervoer, ‘hubs’, vervoer over water en de fiets zijn instrumenten die hierbij kunnen helpen, een ander element is gedragsverandering. Ook daar zal blijvend op ingezet moeten worden, o.a. door middel van een werkgeversbenadering.
  • Openbaar Vervoer: Het gemis aan een robuust OV-netwerk zal niet zonder meer worden ingevuld door BRT, mobiliteitshubs en/of MaaS. Sluit samen met het bedrijfsleven aan bij de Brainport-lobby voor de Brainportlijn als kans voor een andere, snelle en betere vorm van OV die reizigers van buiten de gemeente met (werklocaties in) Meierijstad kan verbinden op een duurzame en innovatieve manier.
 • Overig: zet in op een veilige en goed onderhouden infrastructuur, zorg voor doorstroming van verkeer in, van en naar alle kernen, houdt de voorname werklocaties / bedrijventerreinen in Sint-Oedenrode / Nijnsel, Erp, Schijndel en Veghel goed bereikbaar van en biedt een oplossing voor landbouw- / langzaam verkeer in en rondom Veghel.
Maak vaart

Al jaren staan ontwikkelingen van een aantal majeure infrastructurele projecten die ontzettend belangrijk zijn voor de doorstroming van verkeer in en rondom Meierijstad (o.a. de N279 Veghel-Asten, de bedrijventerreinontsluitingsweg Keldonk-Doornhoek, de Rembrandtlaan) stil als gevolg van processen en procedures. Onze oproep is om – waar mogelijk en kansrijk – samen met het bedrijfsleven en andere partners op te trekken om belemmeringen en bezwaren vroegtijdig weg te nemen, te minimaliseren en te komen tot realisatie van de best mogelijke invulling voor Meierijstad. De focus moet daarmee komen te liggen op realisatie, niet op het maken van een plan of een visie.

In gesprek

Wij hopen dat onze zienswijze leidt tot aanpassing en aanscherping van de conceptvisie en zien uit naar uw reactie en het vervolg. Voor meer informatie en/of vragen over onze zienswijze kunt u contact opnemen met Jos van Asten via jos@pom.nl.

Jos van Asten

Anton Bolwerk