Skip to main content
Visie

Brede welvaart in 2040

By 31 januari 2024februari 20th, 2024No Comments

Visie op bedrijfshuisvesting

Aanleiding

“Perspectief op brede welvaart in 2040, Bouwen aan de economie van de toekomst”, dat is de titel van de toekomstvisie die de Sociaal-Economische Raad (SER) aanbiedt aan de informateur. Hiermee presenteert de SER een langere termijnperspectief voor Nederland met beleidsaanbevelingen voor een brede welvaartseconomie waarin mensen centraal staan. Om de brede welvaart in 2040 te vergroten, moet er een evenwichtige verdeling van schaarse middelen plaatsvinden.

Download het document
Anticiperen op trends

Nederland ziet zich geconfronteerd met trends die de komende jaren flink in onze brede welvaart zullen ingrijpen: vergrijzing en toenemende arbeidsmarktkrapte, de ontwikkeling van sociale ongelijkheid, digitalisering, veranderende geopolitieke verhoudingen, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en een steeds groter wordende vraag naar ruimte. Veel mensen ervaren een verlies van grip op hun leven. Om onze huidige brede welvaart te vergroten en mensen een wenkend perspectief te bieden, moet Nederland zich tot deze trends verhouden en daar op een goede manier mee omgaan.

Aanbevelingen

Om de brede welvaart in 2040 te vergroten komt de SER met aanbevelingen op drie domeinen: waardig werk en inkomenszekerheid, verdienvermogen en natuur en ruimte. De SER heeft aanbevelingen voor het nieuwe kabinet geformuleerd om toe te werken naar een vergroting van de brede welvaart in 2040. Zo wil de SER samen met het kabinet onder andere meer inzetten op het vergroten van het arbeidsaanbod. Ook zou werken beter moeten lonen via arbeidsvoorwaarden, een vereenvoudiging van het stelsel van inkomensondersteuning en de fiscaliteit. Het kabinet zou er daarnaast goed aan doen om technologie├źn en sectoren met potentieel voor Nederland te stimuleren. Ook zouden de publieke en private investeringen in R&D in Nederland verhoogd moeten worden naar de EU-doelstelling van 3% in 2030, om te komen tot een innovatieve economie. Tevens is adequaat beleid en een uitvoeringsstructuur nodig om de grondstoffentransitie naar een circulaire economie te versnellen. En er moet een gezamenlijke weg uit de stikstofcrisis worden gevonden, waarin alle sectoren hun deel van de verantwoordelijkheid nemen en wordt ingezet op transitiepaden voor agrarische bedrijven met een duurzaam verdienvermogen. Ook vindt de SER dat klimaatadaptatie nu nog te vrijblijvend is en dat de overheid meer de regie zou moeten nemen in de inrichting van de ruimte.

Verduurzaming maakindustrie

Om te laten zien hoe de SER wil helpen bij het bouwen aan de economie van de toekomst, komt de SER gelijktijdig met het advies Verduurzaming van de maakindustrie over hoe we komen tot een groene innovatieve economie in Nederland, waarbij ook de sociale partners hun verantwoordelijkheid willen nemen.

Lees meer op ser.nl