BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

Het bijdragen aan de verbetering van de lokale bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Meierijstad en in specifieke gevallen op de bedrijventerreinen van Meierijstad. Er staan ook regionale bereikbaarheidsonderwerpen op de agenda.
Bij de gemeente aan tafel schuiven als er plannen gemaakt worden op het gebied van verkeer en vervoer.

Op dit moment zijn we hoofdzakelijk bezig met de volgende onderwerpen:

  • Opstellen mobiliteitsvisie Ondernemend Meierijstad: vanuit Ondernemend Meierijstad gaan we een eigen mobiliteitsvisie opstellen gericht op infrastructuur, bereikbaarheid, mobiliteit en slimme oplossingen ten behoeve van een optimale bereikbaarheid en doorstroming van verkeer voor werkgevers, werknemers en inwoners.
  • N279 Zuid: Realisatie van een robuuste ontsluiting voor het verkeer tussen Veghel en Asten aansluitend bij de opwaardering van dit deel van de N279 zoals door de provincie besloten.
  • Bedrijventerreinontsluiting: om met name de Veghelse bedrijventerreinen De Dubbelen, Doornhoek en Foodpark “robuust” te ontsluiten worden in 2019 een aantal opties uitgewerkt.
  • Landschappelijke inpassing: de wijzigingen aan het tracé van de N279 Zuid moeten voor direct belanghebbenden zo goed mogelijk landschappelijk ingepast worden. Het POM is hier slechts zijdelings bij betrokken, enkele bedrijven direct.
  • Slimme oplossingen: om de doorstroming – van met name vrachtverkeer – op de nieuwe N279 Zuid zo goed mogelijk te bevorderen, worden “slimme” technieken ingezet. Hiermee zullen ook enkele bedrijven uit Meierijstad gaan testen.
  • Verbreding van de A50 tussen Eindhoven en Oss: in het kader van de eigen mobiliteitsvisie zullen ondernemers uit Eindhoven, Uden en Oss (en VNO NCW Brabant Zeeland) worden betrokken om een gezamenlijke lobby op te zetten voor verbreding van de A50 tussen Eindhoven en Oss.
  • Realisatie van een voorziening om de overlast (verkeers- en sociale onveiligheid) van geparkeerde vrachtwagens tegen te gaan. Dit onderwerp speelt al jaren, vooralsnog zonder concrete oplossing. Het komende jaar zal duidelijkheid moeten komen of en zoja, onder welke voorwaarden en op welke locatie een centrale voorziening voor het parkeren van vrachtwagens (waar mogelijk in combinatie met de handhaving van een parkeerverbod elders in de gemeente) kan worden gerealiseerd.
  • Doorstroming verkeer Rembrandtlaan: ivm ontwikkelingen aan de Rembrandtlaan zal de lange haak worden verkort tot een korte haak. De verwachting is dat dit tot meer verkeersoverlast zal leiden. Daarnaast zijn de omwonenden in beroep gegaan tegen de ontwikkeling en zij willen een vrachtwagenverbod in het gebied. Dit traject loopt parallel met de ontwikkelingen voor de N279 Zuid en mogelijk dat de “robuuste” bedrijventerreinoplossing ook een oplossing moet gaan geven voor het vrachtverkeer op de Rembrandtlaan.
  • Snelfietsroute: de gemeente wil een snelfietsroute tussen Uden en Veghel realiseren, die uitkomt op bedrijventerrein De Dubbelen. Het bedrijfsleven is voorstander van meer werknemers op de fiets (en minder in de auto), maar stelt verkeersveiligheid voorop. Het bedrijfsleven is daarom tegenstander van voorrang voor fietsers op bedrijventerreinen. Hierover zal met de gemeente tot een oplossing gekomen moeten worden.
  • Verbetering mobiliteit: onderzoek naar en eventuele implementatie van mobiliteitsoplossingen die aansluiten bij de behoeften van reizigers en een goed alternatief (kunnen) zijn voor het huidige (auto)verkeer, zoals: promotie van fietsverkeer, collectief vervoer aansluitend op (H)OV-routes om verkeer van de weg te halen, (elektrische) deelauto’s. Momenteel zijn er een 2-tal partijen bezig met mobiliteitsoplossingen: Ambutax en Ons Brabant Fietst (gekoppeld aan de snelfietsroute).

Jos van Asten

Anton Bolwerk