Skip to main content

Bereikbaarheid & mobiliteit

Wie niet bereikbaar is staat stil… 

Niet vreemd dat bereikbaarheid & mobiliteit een van de belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst zijn. Meierijstad ligt gunstig maar dat moet in de toekomst ook zo blijven. 

Door onderstaande punten aan te pakken verbeteren we de bereikbaarheid van Meierijstad voor inwoners, werknemers, bezoekers en bedrijfsmatig verkeer en blijft Meierijstad aantrekkelijk om te werken, te wonen en te leven:

  • de verbreding van de A50 tussen Eindhoven en Nijmengen,
  • de verbetering vande doorstroming op de N279 tussen Veghel en Asten,
  • realisatie van de bedrijventerreinontsluiting Keldonk-Doornhoek en een extra ontsluiting van bedrijventerrein De Dubbelen,
  • het fietsverkeer gaat de komende jaren fors toenemen door de realisatie van snelfietsroutes,
  • transport over water neemt o.a. verder toe doordat de Zuid-Willemsvaart en Veghelse haven goed bereikbaar zijn voor de schepen van de toekomst,
  • de mobiliteitsaanpak levert ook een bijdrage aan het verminderen van de files en opstoppingen doordat meer autoverkeer van de weg wordt gehaald,
  • het fietsgebruik door werknemers neemt fors toe, de eleketrische fiets biedt voor veel werknemers een goed en gezond alternatief voor de auto,
  • ‘smart hub’ in/nabij Veghel: een centrale (parkeer)voorziening nabij infrastructurele knooppunten als de N279 en de A50 voor auto’s (overdag) en vrachtwagens (‘s nachts) met de beschikking over verschillende mobilitieitsvormen als collectief vervoer, H(OV), (elektrische) leenfietsen, elektrische steps, deelauto’s, stadsdistributie, boodschappen- en pakketdiensten, etc.

Jos van Asten

Anton Bolwerk

BereikbaarheidNieuws
5 juni 2024

De fiets als alternatief

Hoe krijgen we in Meierijstad minstens duizend werknemers meer die in 2030 op de fiets naar het werk gaan? Met deze vraag, of beter gezegd het antwoord daarop houdt het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) zich intensief bezig. Om op dit vlak een oplossing te bieden voor de verkeersdrukte, zetten de gemeente en POM in op een aanpak via werkgevers. “Veel…
BereikbaarheidNieuws
12 maart 2024

Manifest voor N279

Op vrijdag 1 maart heeft POM het manifest voor de realisatie van een robuuste N279 tussen Veghel en Asten ondertekend.  Het manifest dringt aan op versnelde actie voor de verbreding van deze weg tussen Veghel en Asten. Nadruk ligt op samenwerking en dialoog tussen betrokken partijen, met als doel zo spoedig mogelijk een nieuw plan te ontwikkelen dat vóór 2030…
BereikbaarheidNieuws
4 juli 2023

Onderhoud N279

De provincie Noord-Brabant voert dit najaar onderhoudswerkzaamheden uit aan delen van de N279 tussen Veghel en Asten. Het betreft gebruikelijk onderhoud dat or de winter wordt uitgevoerd. Op twee delen van de N279 wordt het wegdek vervangen. Ook wordt de geleiderails vervangen of hersteld. Het gaat om de N279 tussen Keldonk en Boerdonk en een deel van de weg ten…
BereikbaarheidNieuws
13 juni 2023

Afsluiting Taylorbrug

Van 31 juli tot en met 28 augustus wordt de Taylorbrug in Veghel afgesloten voor alle verkeer. Uitgebreide informatie over omleidingsroutes tijdens de afsluiting zijn te vinden op de website van Rijkswaterstaat. Openbaar vervoer Voor het busvervoer komen er omleidingen voor de lijnen 157, 305 en 306. Dit in verband met het niet kunnen benutten van de bushaltes Corridor en…
BereikbaarheidNieuws
12 juni 2023

Fietsstimulering

Om oplossingen te bieden voor de verkeersdrukte in en rondom Meierijstad, zetten de gemeente en POM samen in op een aanpak via werkgevers. Werkgevers hebben de mogelijkheid om hun werknemers op verschillende fronten te stimuleren. Om bijvoorbeeld thuis te werken, om samen te reizen, om op andere tijden te reizen, om voor ander vervoer te kiezen. Het belangrijkste vinden we…
BereikbaarheidNieuws
22 mei 2023

Bereikbaarheid en mobiliteit

Een van de speerpunten van POM en de gemeente is bereikbaarheid en mobiliteit. Onderstaand een update van enkele relevante onderwerpen: N279 Veghel-Asten: Er loopt een proces waarbinnen alle gemeenten grenzend aan de N279 Veghel-Asten en de provincie samen optrekken. Voor nu is een brede draagvlakaanpak, gericht op consensus de basis hiervan. Heikel punt is dat de provincie vooralsnog vasthoudt aan…
BereikbaarheidNieuws
8 november 2022

Nieuw proces N279 Veghel – Asten

Nieuw proces is opgestart Het proces om te komen tot nieuwe oplossingen voor verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van verkeer op de N279 Veghel-Asten en richting de om- en aanliggende kernen en gebieden is in gang gezet. Het in december 2021 door de Raad van State vernietigde voorstel is van tafel en het spel kan weer opnieuw beginnen. Ditmaal…
BedrijfshuisvestingBereikbaarheidDuurzaamheidNieuws
25 juli 2022

Samenwerken met de gemeente

Enige tijd geleden is het gemeentelijke Coalitieakkoord met de titel “Thuis in Meierijstad” gepresenteerd. De uitwerking hiervan plaats in de vorm van een collegewerkprogramma. Vanuit POM hebben we recent de belangrijkste punten aangegeven die we de komende jaren samen met de gemeente moeten oppakken.Er moeten keuzes worden gemaakt. Vanwege de complexiteit van veel nieuwe initiatieven (zeker wanneer ze een ruimtelijke…
BereikbaarheidNieuws
4 juli 2022

Meierijstad slibt dicht

Met de titel “Brabant slibt dicht” publiceerde VNO-NCW Brabant Zeeland vorige week een artikel waarin werd aangekondigd dat op dit moment verregaande plannen voor verbreding en verbetering van de doorstroming op de Brabantse (snel)wegen A50, A58, A2, N279, N65, A67 en elektrificatie van de Maaslijn (spoor) allemaal ‘on hold’ staan als gevolg van processen en procedures, capaciteitsgebrek, stikstof en geld.Voor…
BereikbaarheidVisie
27 januari 2022

Voorkom een verkeersinfarct

In het Brabants Dagblad staan de afgelopen dagen uitgebreide artikelen over de N279 en diverse stellingnames van politieke partijen en dorps-/wijkraden in Meierijstad. Dit na de uitspraak van de Raad van State en mede in relatie tot de “Mobiliteitsvisie Meierijstad” die donderdagavond 27 januari op de agenda van de gemeenteraad staat. Doorstroming van verkeer is voor zowel het bedrijfsleven als…
BereikbaarheidVisie
26 januari 2022

Mobiliteitsvisie

Wij hebben kennis genomen van de “Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad”. In algemene zin willen wij onze waardering uitspreken voor de visie en de totstandkoming hiervan waarin een groot aantal partijen zijn betrokken. Bereikbaarheid, mobiliteit, doorstroming en veiligheid is van belang voor alle inwoners en ondernemers in de gemeente Meierijstad. Namens 900 aangesloten werkgevers in de gemeente Meierijstad is het Platform Ondernemend…
BereikbaarheidNieuws
18 januari 2022

N279 & Onderhoud Taylorbrug

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 15 december 2021 het inpassingsplan N279 Veghel-Asten vernietigd. De uitspraak grote gevolgen voor de planning, uitvoering en financiën van het project en heeft ook een forse impact op verbonden projecten in de regio.
Bereikbaarheid
21 december 2021

Hoe verder met de N279?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 15 december 2021 het inpassingsplan ‘N279 Veghel-Asten’ vernietigd. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is het inpassingsplan in strijd met de eisen van een goede ruimtelijke ordening en de rechtszekerheid. Zo bevat het plan zeer ruime verkeersbestemmingen die het mogelijk maken om met de weg te…
Bereikbaarheid
27 oktober 2020

Maximumsnelheid N279

Het voorstel om de snelheid op de N279 noord tussen Veghel en Den Bosch te verhogen naar 100 km/u is van de baan. POM heeft gereageerd om de voorstellen en na onderzoek door de provincie is geconcludeerd dat de verhoging niet doorgezet wordt. Dit onder andere vanwege de hoge kosten die dit met zich mee brengen en de beperkte reistijdwinst.…
Bereikbaarheid
6 oktober 2020

Toekomstvisie openbaar vervoer 2040

Recent is de Toekomstvisie OV 2040 (NoordOost-brabant) ondertekend. De visie onderschrijft de noodzakelijke investeringen in het openbaar vervoer en het spoornetwerk tot en met 2040. Het gaat dan om verbetering en toevoegingen op infrastructuur en verbetering van de dienstregeling. Met een kostenplaatje van ruim 5 miljard euro voor heel Zuid-Nederland zijn de ingrepen aanzienlijk, maar wel noodzakelijk om de provincies…
Bereikbaarheid
3 maart 2020

Spitsmijding A2

Als je elke ochtend met je voertuig(en) en/of uw goederen aanschuift op de A2 tussen de knooppunten Vught en Deil, zul je zeker wel geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden om daar iets aan te veranderen. De Provincie Noord-Brabant wil bedrijven die veel op dit traject rijden namelijk helpen om de spits te mijden. Daartoe is een logistiek makelaar aangetrokken die…
BereikbaarheidDuurzaamheid
28 oktober 2019

Stimulering fietsverkeer

Meer en intensiever gebruik van de (elektrische) fiets leidt tot minder files. En er zijn nog veel meer voordelen, voor werkgevers én werknemers. Denk aan gezondere en fittere werknemers, kostenbesparingen, profilering als aantrekkelijke en duurzame werkgever, minder ruimte voor parkeerplaatsen, minder stress, minder ziekteverzuim en méér productiviteit, creativiteit, werkplezier en -geluk. Redenen genoeg dus om actief met fietsstimulering aan de…
Bereikbaarheid
25 februari 2019

Brabants Mobiliteitsnetwerk

De gemeente en het POM werken samen om Meierijstad bereikbaar te houden. Dit uit zich o.a. in infrastructuur (o.a. verbreding van de N279 Veghel – Den Bosch, verbetering doorstroming N279 Veghel – Asten, onderzoek naar verbetering van de doorstroming op de A50, realisatie bedrijventerreinontsluiting Keldonk-Doornhoek en onderzoek naar een nieuwe bedrijventerreinontsluiting aansluitend op bedrijventerrein De Dubbelen), maar de komende jaren…