Skip to main content
BedrijfshuisvestingNieuws

Bedrijventerreinen

By 3 mei 2021No Comments
 
 

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Zo is 50% van alle banen in Nederland direct of indirect te relateren aan bedrijven op bedrijventerreinen. En werk(gelegenheid) is noodzakelijk om gebieden leefbaar te houden, voorzieningen te behouden, extra woningbouw, behoud van jongeren, onderwijs, zorg in de omgeving, etc. Daarnaast spelen bedrijventerreinen ook een belangrijke rol om alle uitdagingen voor de toekomst mede vorm te geven. Denk daarbij o.a. aan verduurzaming (bijv. energiebesparing, waterstof, warmtenetten en energie-uitwisseling), mobiliteitsoplossingen, digitalisering, circulariteit, huisvesting arbeidsmigranten en innovatie. Dit geldt ook voor de bedrijventerreinen in de gemeente Meierijstad.

Lust of last?

Vanzelfsprekend zijn er ook negatieve geluiden te horen als gevolg van de bedrijvigheid op de bedrijventerreinen in de gemeente, zoals de verkeersdrukte, de uitstraling van bedrijfspanden, bewoning van huizen door arbeidsmigranten, het ruimtebeslag, de CO2-uitstoot, etc. Allemaal geluiden en signalen die we ons kunnen voorstellen en waar de bedrijven afzonderlijk, met elkaar, samen met inwoners en met de gemeente aan oplossingen en verbeteringen werken. De lusten als gevolg van dezelfde overlast veroorzakende bedrijvigheid worden vaak voor lief aangenomen. Direct of indirect bieden de bedrijven namelijk veel voordelen voor de inwoners van de gemeente Meierijstad: denk daarbij aan de eerder genoemde werkgelegenheid voor alle inwoners, voorzieningen en leefbaarheid in kernen, maar denk ook aan sponsoring van het lokale verenigingsleven, behoud van beroepsonderwijs, stageplaatsen en vakantiewerk voor jongeren, horeca- en cultuurvoorzieningen. De lusten brengen helaas ook lasten met zich mee. Het bedrijfsleven zet zich in om de lusten te vergroten en de lasten te beperken door slimme oplossingen, schone logistiek, etc. (zie ook onze visie op duurzaamheid). Verbetering van welzijn en welvaart voor alle inwoners in de gemeente Meierijstad is ons streven.

Behoefte aan extra bedrijfsruimte

Om ontwikkelingen te faciliteren, lokale werkgelegenheid te kunnen behouden en welzijn en welvaart te laten groeien, moet binnen de gemeente wel voldoende ruimte worden geboden voor de huisvesting van deze bedrijven. Op dit moment is er op de bedrijventerreinen nauwelijks nog uitgeefbare bedrijfsgrond en is de leegstand op de bedrijventerreinen met 3% veel te laag om reguliere verschuivingen en verplaatsingen op te kunnen vangen. Tegelijkertijd is in Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Erp uitbreidingsruimte gewenst voor lokale ondernemers – met kleine en grote uitbreidingsbehoefte – enerzijds om te kunnen blijven doorontwikkelen, maar anderzijds om de lokale werkgelegenheid te behouden. Daarnaast is er nu geen ruimte om bedrijven die woningbouwontwikkeling of andere ontwikkelingen in kernen tegenhouden te verplaatsen naar bedrijventerreinen. Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren het grondgebruik op eigen terrein al geïntensiveerd waardoor ook die mogelijkheden steeds beperkter worden. Daarnaast is het voor een gezonde economie van belang om ruimte te behouden om nieuwe bedrijvigheid te kunnen toevoegen die versterkend is ten opzichte van het reeds gevestigde bedrijfsleven, per direct waarde toevoegt, zorgt voor behoud en/of versterking van de economische concurrentiepositie in de regio en werk kan bieden aan nieuwe inwoners. Uitbreiding van de mogelijkheden voor nieuwvestiging van bedrijven op bedrijventerreinen in zowel Sint-Oedenrode als in Erp, Schijndel en Veghel is dan ook waar we op inzetten voor economische en sociaalmaatschappelijke ontwikkeling.

Zorgvuldig omgaan met de schaarse ruimte

Vanuit het bedrijfsleven beseffen we ons maar al te goed dat er grote druk heerst op de verdeling van schaarse buitenruimte. We worden dagelijks geconfronteerd met de ruimteclaims voor woningbouw, landbouwgrond, zonneweides, toeristisch-recreatieve ontwikkelingen, infrastructuur, etc. Door een integrale visie op de beschikbare ruimte te maken waarin alle belangen gewogen en meegenomen worden, kunnen duidelijke keuzes gemaakt worden die richting geven aan toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden en gedragen worden door de totale gemeenschap. De extra “last” van bijvoorbeeld 50-100 ha bedrijventerrein – mits duurzaam ingevuld en een aanjaagrol vervult voor verdere verduurzaming van het totale bedrijfsleven in de gemeente – levert in onze ogen juist “lusten” op voor de totale gemeenschap die vele malen beter / waardevoller / groter zijn dan de lasten.